Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ชื่อห้อง : ห้องบริการประชุม สัมมนา B413
ความจุ : 60 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องประชุมสำนักคอมฯ B313
ความจุ : 40 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องประชุมบรรยายสัมมนา B412
ความจุ : 100 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B415
ความจุ : 51 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B414
ความจุ : 51 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411
ความจุ : 51 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B410
ความจุ : 41 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B315
ความจุ : 51 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
ชื่อห้อง : ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314
ความจุ : 51 ที่นั่ง       เปิดใช้งานตามปกติ
|รายละเอียด | |แสดงตารางการใช้ห้อง |
 
1