Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1 – 31 สิงหาคม 2555)

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

โควตารับตรงทั่วประเทศ (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา)

 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
 2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่
 • ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • ชนิดกีฬาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน เป็นต้น

5. ผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา
6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น
7. คณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
8. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงาน ตามข้อ 5 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โควต้าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
 2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

3.1 ดนตรีพื้นเมือง
3.2 นาฏศิลป์พื้นเมือง
3.3 ขับร้องหมอลำ , ลูกทุ่งหมอลำ
3.4 ศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
3.5 ดนตรีสากล
4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
8. คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ ผลงาน ตามข้อ 4 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100% ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่ 1 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

องค์ประกอบที่ 2 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556(สอบเดือนตุลาคม 2555) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %

ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

องค์ประกอบที่ 2 ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 %

องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 50 %

ผู้สมัครคณะการบัญชีและการจัดการ กลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน.

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็น 20 %
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 80 %

ปฏิทินการดำเนินงาน

1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2555

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/

14 – 16 พฤศจิกายน 2555

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

20 พฤศจิกายน 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/

24 พฤศจิกายน 2555

- ทดสอบความสามารถด้านกีฬา

25 พฤศจิกายน 2554

- ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

30 พฤศจิกายน 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

6 ธันวาคม 2555

- สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

14 ธันวาคม 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ต http://www.msu.ac.th/ หรือ http://www.acad.msu.ac.th/

หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ติดต่อ :

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

หมายเลขโทรศัทพ์ : 043-754377
อัตโนมัติ : 043-754333 ต่อ 1322, 1329, 1354
หมายเลขโทรสาร : 043-754377
เว็บไซต์ : http://www.acad.msu.ac.th/

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 26 สิงหาคม 2555 เวลา 11:12:13 อ่าน 4792 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7387 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1 – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4793 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3999 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3547 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 218 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 201 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 171 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 154 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU Google Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด