Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประชุมคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยอาจารย์ ธวัชวงศ์  ลาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย มหาสารคามที่  3135/2551  ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2551 จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้การบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน  สำนัก  ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ โดยในข้อ 6(5) กำหนดว่า คณาจารย์หรือบุคลากรในสถาบัน จำนวนหนึ่งคนที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ”  และความในวรรคสอง “การคัดเลือกคณาจารย์หรือบุคคลตามข้อ 6(5) ให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดสถาบันที่ทำการสรรหาผู้อำนวยการและให้คณาจารย์ และบุคลากรลงคะแนนเพื่อคัดเลือกคณาจารย์หรือบุคลากร ซึ่งเข้าประชุมในขณะนั้นโดยวิธีการลงคะแนนลับ การสมัครหรือหาเสียงเพื่อการคัดเลือกจะกระทำมิได้”
บัดนี้  ผศ. ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมคัดเลือกผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาบริการ B  ห้อง B313  เรียบร้อยแล้ว

ประมวลภาพ
วันที่เพิ่ม : 12 มิถุนายน 2555 เวลา 15:20:09 อ่าน 961 ครั้ง
ข่าวยอดนิยม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหา...
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอ...(อ่าน 7386 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงปี 2556 เริ่ม (1  – 31 สิงหาคม 2555)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล...(อ่าน 4792 ครั้ง)
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน Windows 8 ตอนที่ 1
เริ่มต้นพัฒนาแอพบน W...
  บทความชุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเร...(อ่าน 3998 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 56 ระหว่าง 23 ก.พ. 2556 ถึง 3 มี.ค. 2556
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
 จ.มหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3654 ครั้ง)
เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน 2557
เชิญร่วมงานนมัสการพร...
งานนมัสการพระธาตุนาดูน สถานที่จัดงาน พระบรมธาตุนาดูน ...(อ่าน 3546 ครั้ง)
 อ่านข่าวทั้งหมด   

ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาล...
ตั้งองค์กฐินรวม  ในวันที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 ...(อ่าน 217 ครั้ง) 
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัย...
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ม...(อ่าน 200 ครั้ง) 
ACM International Collegiate Programming...
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICP...(อ่าน 170 ครั้ง) 
โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จาก...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยวดน...(อ่าน 182 ครั้ง) 
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวัน...
 ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมงานวันมหิดล ...(อ่าน 153 ครั้ง) 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
MSU  Google  Apps for Education
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 อ่านข่าวทั้งหมด